پرشيا خوابگرد شده
Wednesday, June 18, 2003

٭ ؟
اینها که شمردی، همه مکافات حرفهای گفته‌ام بود. تاوان افکارم را هم پس بدهم؟


صفحه اصلی