پرشيا خوابگرد شده
Sunday, June 22, 2003

٭ ظاهر آراسته و ته ریش مرتب و یونیفورم اطو شده...قابل تحمل شدی، اما لطف کن دهان باز نکن که تحمل تعفن استفراغ خشک شده هزار و چهارصدساله از من بر نمیاد.صفحه اصلی